Připojištění pro cesty do zahraničí

 Pro české, slovenské, polské i jiné zahraniční členy OEAV, kteří jsou zaregistrováni u rakouského Alpenvereinu prostřednictvím centrály (tj. sekce Praha-Innsbruck, 608 – xxxxxx), nabízíme ve spolupráci s pojišťovenskou burzou a rakouskou pojišťovnou UNIQA připojištění pro cesty do zahraničí označené jako Auslandsreise-Krankenversicherung/The Austria Travel Health Service for Travelling Abroad.

Tento typ připojištění mohou členové Alpenvereinu uzavřít pro tyto případy:

a. onemocnění v zahraničí – nabídka pro všechny ty členy OEAV, pro které nejsou dostatečné pojistné sazby základního pojištění (výdaje za všechny lékařské výkony v cizině)
b. pobyt mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů – v případě pobytu v zahraničí, který je delší než 8 týdnů neplatí ta část standartního pojištění (které je součástí členství v OEAV), která se týká výdajů za všechny lékařské výkony v cizině a další výkony a služby, které na tento segment výkonů navazují
c. pobyt a expediční činnosti v oblastech, ve kterých neplatí standardní pojištění, které je součástí členství v rakouském Alpenvereinu – jedná se o oblasti Arktidy, Antarktidy, Grónska a o oblasti k těmto regionům přináležící (např. poloostrov Jamal nebo Špicberky)
d. expediční činnost ve výškách nad 6000 metrů

Nabízené připojištění platí pro celý svět – neplatí na území ČR. Začátek pojištění musí musí být shodný s prvním dnem opuštění území republiky. Připojištění je možné uzavřít na libovolný počet dnů – minimální počet je však 7 dnů, připojištění může být uzavřeno na maximálně 180 dnů, resp 360 dnů. Připojištění pro české členy AV zprostředkovává společnost ALPY Praha. Připojištění je nutno sjednat nejpozději 5 pracovních dní před začátkem platnosti tj. 5 pracovních dní před opuštěním území republiky.
Připojištění se uzavírá prostřednictvím formuláře Urlaub&Entspannen (Auslandsreise-Krankenversicherung) – na přední stranu tohoto formuláře uvede člen AV, který připojištění uzavírá následující údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště (musí se shodovat s adresou uvedenou na průkazu AV), datum narození, první a poslední den pojištění, délku pojištění (počet dní) a číslo průkazu AV. Formulář musí být opatřen datem a podpisem žadatele.
Dokladem garantující platnost tohoto připojištění je řádně a včas vyplněný formulář Urlaub&Entspannen a doklad o včas provedené úhradě ceny tohoto připojištění. Pojištění lze sjednat osobně nebo faxem či emailem.
Formulář si můžete osobně vyzvednout v centrále ALPY Praha, nebo jej pošleme emailem.
Toto připojištění nemůže uzavřít občan ČR nebo SR nebo Polska, který není členem rakouského Alpenvereinu.

CENA A ÚHRADA PŘIPOJIŠTĚNÍ

– člen AV do věku 70 let — částka 45 Kč za jeden den
– člen AV starší než 70 let — částka 135 Kč za jeden den
– připojištění může uzavřít rovněž celá rodina, děti v tomto případě nesmí být starší 18-ti let. Pokud není žádný člen rodiny starší 70 let, platí pro rodinu mimořádná částka 90 Kč a přitom je jedno jestli se jedná o 3-člennou nebo 6-tičlennou rodinu

Tato částka obsahuje kompletní služby spojené s vyřízením a zajištěním tohoto pojištění vč. smluvního formuláře a komunikací s pojišťovnou UNIQA v Innsbrucku.
Úhradu připojištění vč. bankovních poplatků lze provést hotovostí, kartou, převodem na účet nebo i složenkou na adresu ALPY (ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha) nebo složenkou na účet ALPY. Úhrada musí být provedena nebo připsána na účet ALPY (č.ú. 2000003809/8040) nejpozději 5 pracovních dnů před opuštěním území republiky.

PŘIPOJIŠTĚNÍ NA DOBU DELŠÍ NEŽ 180 DNŮ

Tento druh připojištění je možné uzavírat i na dobu pobytu v zahraničí delší než 180 dnů, nejdéle však na dobu 360 dnů. Pro období od 181 dne až do max. 360 dne pobytu v zahraničí je cena připojištění následující:
– člen AV do věku 70 let — částka 90 Kč za jeden den
– člen AV starší než 70 let — částka 270 Kč za jeden den
– připojištění pro celou rodinu — částka 180 Kč
Ostatní podmínky tohoto pojištění při uzavření pojistné smlouvy na období delší než 180 dnů zůstávají zachovány v plném rozsahu.

PRODLOUŽENÍ SMLOUVY

prodloužení smlouvy v případě, že připojištěný člen AV je již mimo území republiky, je možné pouze pro varianty onemocnění v zahraničí a pro případ pobytu mimo území republiky, který je delší než 8 týdnů. Prodloužení smlouvy není možné v případě pobytu a expediční činnosti v oblastech, kde neplatí standartní pojištění a pro expediční činnost ve výškách nad 6000 metrů.
Pokud člen AV, který má uzavřeno toto připojištění, je již mimo území republiky a požádá o prodloužení smlouvy, musí dodržet následující pravidla:
– požádat o prodloužení připojištění je možné nejpozději 10 dnů před vypršením termínu dosud platné smlouvy
– požádat o prodloužení je možné mailem nebo faxem (je nutná písemná forma, při žádosti o prodloužení se nevyplňuje nový formulář – využívá se stávající smlouva)
– je nutné provést včas úhradu částky za prodloužení smlouvy – peníze musí být připrsány na účet ALPY nejpozději 5 pracovních dnů před vypršením stávající smlouvy o připojištění

SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO CESTY DO ZAHRANIČÍ (AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG /THE AUSTRIA TRAVEL HEALTH SERVICE FOR TRAVELLING ABROAD)

1. Co vše je touto smlouvou pojištěno
1.1 – celosvětově (pro členy AV z ČR mimo území ČR) jsou do výše 225 000 EURO pojištěny:
– všechny nutné lékařské úkony včetně výdajů za předepsané léky
– všechny nutné převozy a transporty z místa nehody do nejbližší vhodné nemocnice
– při lékařském ošetření (vč. léků) je u každé postižené osoby spoluúčast ve výši 70 EURO a to i v případě, že se u postiženého člena AV bude na krytí výdajů podílet jiný druh pojištění
1.2 – výdaje za záchrannou nebo pátrací akci mimo území ČR jsou u tohoto pojištění omezeny částkou 7 300 EURO
1.3 – pojištění kryje veškeré náklady na transport z ciziny do domácí nemocnice nebo do místa trvalého pobytu vč. nákladů za transport pro jednu doprovodnou osobu
Podmínkou pro takovýto transport je kromě zdravotního stavu postiženého (musí být schopen převozu) dále
– buď bezprostřední ohrožení života postiženého
– nebo úroveň lékařského ošetření v místě nebo v zemi nehody neodpovídá úrovni ošetření v zemi trvalého pobytu
– nebo pobyt v nemocnici v místě nehody by byl delší než 5 dnů
1.4 – Pojištění kryje veškeré obvyklé náklady převozu zemřelého do místa trvalého pobytu. Tento transport musí být proveden pojišťovnou UNIQA (nebo po domluvě s UNIQA či Tyrolean Air Ambulance) partnerem této pojišťovny, v opačném případě budou kryty náklady do max. výše 1820 EURO

2. Co není pojištěno
2.1. – veškerá ošetření i lékařské úkony, které začaly před termínem platnosti tohoto pojištění
2.2 – lékařské výkony a služby u chronických onemocnění kromě těch, které jsou nutné při řešení akutních a náhlých záchvatů
2.3 – lékařské výkony a služby při ošetřování následků dlouhodobých pobytů v zahraničí
2.4 – ošetření zubů kromě těch výkonů a služeb, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů 2.5 – lékařské výkony a služby při umělém přerušení těhotenství, při vyšetřování těhotných nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu
2.6 – lékařské výkony a služby, které jsou spojeny s odstraňováním následků nadměrného požívání alkoholu, používání návykových látek a léků
2.7 – kosmetická ošetření, lázeňské služby a rehabilitační procesy
2.8 – preventivní očkování
2.9 – léčení nemocí a následků úrazů, k nimiž dojde při válečných operacích jakéhokoliv druhu, při potlačování nepokojů nebo při úmyslně spáchaných trestných činech
2.10 – lékařské výkony a služby spojené s ošetřováním úrazů, k nimiž dojde při účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při treninku na těchto soutěžích pokud je při těchto soutežích vyplácena odměna nebo mzda
2.11 – léčení nemocí a úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivých účinků jaderného záření

3. Kdo je pojištěn
Pojištěna je každá osoba s trvalým pobytem v ČR, SR, Polsku i jinde v zahraničí, která má současně platné členství v OEAV.

4. Jak dlouho pojištění platí
Pojištění začíná domluveným dnem od 0.00 hod následujícího dne a končí posledním domluveným dnem ve 24.00 hod. Pojištění musí však začít nejpozději v den opuštění území ČR, SR nebo Polska tj. např. v den odletu na expedici. Náklady, které vzniknou po uplynutí této doby jsou hrazeny pouze v tom případě, když transport postiženého v cizině není možné z vážných zdravotních důvodů uskutečnit. Pojištění po opuštění území republiky není možné prodloužit.

5. Co je třeba při nehodě učinit
5.1 – při ambulantním ošetření vč. nákupu léků uhradí výdaje postižený nejprve sám. Vystaví-li ošetřující lékař fakturu (nejlépe v anglickém, německém, francouzském nebo italském jazyce), musí být na faktuře uvedeno: jméno a datum narození ošetřované osoby, popis nemoci, provedené lékařské úkony, doba ošetřování a doklad o výši účtovaných výdajů za ošetření vč. identifikace ošetřujícího lékaře. Originál faktury musí být předložen k vyřizování nejpozději tři měsíce po návratu z cesty spolu s originály nebo kopiemi faktur či jiných dokumentů dokládajících podíl jiných druhů pojištění, která na likvidaci případu postižené osoby participovala (viz dále bod 6.3).
5.2 – pokud zůstává postižený v nemocničním ošetřování a rovněž také při transportu do místa trvalého pobytu, je nutné tuto skutečnost oznámit pojišťovně UNIQA. Přitom je třeba pojišťovně sdělit všechna potřebná data a údaje o postižené osobě vč. popisu nemoci či ošetření. Dále je třeba udat informace o této pojistné smlouvě (laufende Nummer) vč. čísla průkazu AV postiženého člena. Na základě těchto údajů provede UNIQA kontakt s ošetřujícím lékařem a s přihlédnutím k bodu 1.3 těchto podmínek bude pak po dohodě s lékařem rozhodnuto o transportu.

6. Další všeobecné údaje
6.1 – pojistná smlouva musí být uzavřena před opuštěním území ČR, prodloužení pojistné smlouvy po opuštení území republiky není možné
6.2 – výdaje za pojištěné služby budou přepočítány na EURO a budou v EURO pojištěnému i vyplaceny. Pro přepočet bude brána střední hodnota devisového kurzu, která platila na vídeňské burze v den, kdy postižený člen AV opustil území republiky.
6.3 – pokud pojištěný má současně zákonné zdravotní pojištění nebo jiný druh soukromého pojištění, je nutné uplatnit výdaje za poskytnuté ambulantní ošetření nebo pobyt v nemocnici vč. výdajů za léky nejprve u těchto pojišťoven
6.4 – pojištěné osoby zplnomocňují pojišťovnu UNIQA k jednání jejich jménem i s jinými stranami, pokud to bude pojistná událost vyžadovat
6.5 – tato smlouva se řídí zákonnými normami platnými v Rakousku

Příspěvek byl publikován v rubrice Pojištění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 komentáře u Připojištění pro cesty do zahraničí

  1. Josef Mikina napsal:

    Dobrý den jelikož jsem vyznavač více sportů tak bych se chtěl zeptat jestli se to vztahuje mimo jiné třeba na paraglaiding,potápění ,vodní sporty a jiné ,dále jestli jsem pochopil tak se jedná o lokalitu pojištění v evropě a v případě mimo evropu jestli je možno se připojistit (Egypt ,Indonésie atak ). Dík za odpověd Mikina

  2. Brinček Petr napsal:

    Vodní sporty a potápění ano, jakékoliv létání ne. Pojištění v rámci Alpenvereinu platí až na vyjímky po celém světě. V Evropě (EU+další kde se uznává Chorvatsko, Švýcarsko, …) máte na většinu zdravotní pomoci průkaz EHIC od vaší zákonné zdravotní pojišťovny. Z tohoto pojištění jsou pak hrazeny pouze záchranné akce a doplatky v nemocnici nebo u lékaře. Mimo platnost karty EHIC doporučuju se připojistit. Standardní pojistné krytí zdravotnické pomoci (10000EUR) v nemocnici nemusí být při úrazu dostatečně vysoké. Na záchranné akce (25000EUR) bude velmi pravděpodobně stačit vždy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *